ఆదిత్య హృదయం తెలుగు పిడిఎఫ్ | Aditya Hrudayam Telugu Pdf

హలో పాఠకులకు ఈ పేజీలో మేము భాగస్వామ్యం చేస్తాము ఆదిత్య హృదయం తెలుగు పిడిఎఫ్ | Aditya Hrudayam Telugu Pdf.

“ఆదిత్య హృదయం” అనేది ప్రాచీన భారతీయ ఇతిహాసం, రామాయణంలో కనిపించే గౌరవప్రదమైన శ్లోకం. ఈ పవిత్ర శ్లోకం సూర్య భగవానుడు సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేయబడింది మరియు రామాయణంలోని యుద్ధ కాండ (యుద్ధపు పుస్తకం)లో భాగం. “ఆదిత్య హృదయం” అనే పదాన్ని “ది హార్ట్ ఆఫ్ ది సన్” లేదా “ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది సన్” అని అనువదిస్తుంది.

31 శ్లోకాలతో కూడిన ఈ శ్లోకం సూర్య భగవానుడి నుండి దీవెనలు, బలం మరియు విజయాన్ని కోరుకునే సాధనంగా పఠించబడింది.

దీని పారాయణం దైవిక శక్తిని ప్రేరేపిస్తుందని, అడ్డంకులను తొలగిస్తుందని మరియు రక్షణను అందిస్తుందని నమ్ముతారు.

చాలా మంది వ్యక్తులు తమ రోజువారీ ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో ఆదిత్య హృదయం పారాయణం లేదా వినడం వంటివి కలిగి ఉంటారు.

హిందూమతం యొక్క రాజ్యంలో, ఆదిత్య హృదయం గణనీయమైన గౌరవాన్ని కలిగి ఉంది మరియు భక్తి మరియు ధ్యానం రెండింటికి ఒక రూపంగా పనిచేస్తుంది.

దీని జపం ఆధ్యాత్మిక మరియు మానసిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది, మానసిక స్పష్టత, అంతర్గత స్థితిస్థాపకత మరియు సానుకూల శక్తిని పెంపొందిస్తుంది.

ఆదిత్య హృదయం తెలుగు పిడిఎఫ్ | Aditya Hrudayam Telugu Pdf

|| ఆదిత్య హృదయం ||

ధ్యానం
నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ ॥ 1 ॥

దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ ।
ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2 ॥

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3 ॥

ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ ।
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్ ॥ 4 ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ ।
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ ॥ 5 ॥

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ ॥ 6 ॥

సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7 ॥

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8 ॥

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9 ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10 ॥

హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తి-ర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంఽశుమాన్ ॥ 11 ॥

హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12 ॥

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామ-పారగః ।
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13 ॥

ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14 ॥

నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్-నమోఽస్తు తే ॥ 15 ॥

నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16 ॥

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17 ॥

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18 ॥

బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య-వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19 ॥

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20 ॥

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21 ॥

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22 ॥

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణామ్ ॥ 23 ॥

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్-నావశీదతి రాఘవ ॥ 25 ॥

పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిమ్ ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26 ॥

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్ ॥ 27 ॥

ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకోఽభవత్-తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28 ॥

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29 ॥

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30 ॥

అధ రవిరవదన్-నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31 ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

ఆదిత్య హృదయం చదవడం వల్ల కలిగే కొన్ని ప్రయోజనాలు | Some benefits of reciting Aditya Hrudayam

ఈ అభ్యాసాన్ని అనుసరించే వారికి ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించడం లేదా పఠించడం ఆధ్యాత్మిక మరియు మానసిక ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు. ఇక్కడ కొన్ని సంభావ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:

ఇది అనేక ఆధ్యాత్మిక మరియు మానసిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

ఆధ్యాత్మిక కనెక్షన్

పాజిటివ్ ఎనర్జీ

మానసిక స్పష్టత

శారీరక శ్రేయస్సు

అంతర్గత బలం

రక్షణ

సాంస్కృతిక మరియు మతపరమైన ప్రాముఖ్యత

క్రమశిక్షణ మరియు దినచర్య

ఆదిత్య హృదయం తెలుగుకు సంబంధించి గూగుల్‌లో ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలు | Questions people asked on google regarding Aditya Hrudayam Telugu

ఆదిత్య హృదయం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి?

ఆదిత్య హృదయం గొప్పది మరియు శుభప్రదం. ఇది శ్రేయస్సును తెస్తుంది, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది, శ్రేయస్సు మరియు దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తుంది

ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం ఎప్పుడు చదవాలి?

ఆదివారం నుండి సూర్యోదయ సమయంలో ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం చదవాలి.

ఆ రోజు అన్ని రకాల మద్యం మరియు మాంసానికి దూరంగా ఉండాలి.

రామాయణంలో ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం అంటే ఏమిటి?

“అదితి యొక్క సంతానం, అందరికీ మూలపురుషుడు, సూర్యుడు సూర్యుడు మరియు ప్రజలలో చర్యలను ప్రేరేపించేవాడు, ఆకాశంలో ప్రవహించేవాడు, అన్ని వర్షాలను పోషించేవాడు, బంగారు కిరణాల యజమాని, తెలివైనవాడు. బంగారు విత్తనం, దీని శక్తి విశ్వం యొక్క విత్తనం మరియు రోజు యొక్క సృష్టికర్త.”

ఆదిత్య హృదయం ఎవరు రచించారు?

రామాయణంలోని గొప్ప ప్రార్థనను వాల్మీకి మహర్షి స్వరపరిచారు.

ఆదిత్య హృదయం శక్తివంతమైనదా?

అవును, మానవత్వం అవసరమైన సమయాల్లో ఉపయోగించగల అత్యంత శక్తివంతమైన శ్లోకాలలో ఇది ఒకటి.

ఆదిత్య హృదయం ఎన్ని సార్లు చదవాలి?

వ్యాధి లేని మంచి జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి 60 రోజుల పాటు రోజుకు 6 సార్లు పారాయణం చేయాలి.

Read

Govinda Namalu Telugu Pdf

Kanakadhara Stotram Telugu Pdf

Leave a Comment